تبلیغات
دانشجویان مواد دانشگاه تجن - بدست آوردن محلول رقیق از محلول غلیظ تر (گزارش)
پنجشنبه 1390/06/24

بدست آوردن محلول رقیق از محلول غلیظ تر (گزارش)

• نوع مطلب: شیمی عمومی ،
• نوشته شده توسط: ArAm

عنوان آزمایش :

بدست آوردن محلول رقیق از محلول غلیظ تر

هدف آزمایش :

بدست آوردن 250 میلی لیتر محلول KCl  0.2M از محلول  KCl 2M

وسایل مورد نیاز :

1.بالون حجمی به حجم 100 میلی لیتر

2.بالون حجمی به حجم 250 میلی لیتر

3.پیپت مدرج

مواد مورد نیاز :

1.14.91گرم پتاسیم کلرید (KCl)

2.آب مقطر (H2O)

تئوری آزمایش:

این آزمایش در کل در دو بخش انجام می شود که در ابتدا 100 میلی لیتر محلول KCl 2 مولار را با استفاده از پودر جامد KCl بدست می آوریم و در مرحله بعد از همان محلول بدست آمده  250میلی لیتر محلولKCl 0.2 مولار بدست می آوریم .از این آزمایش بطور کلی برای بدست آوردن محلول رقیق تر از محلول غلیظ به کار می رود که در آزمایش های طولانی از این آزمایش برای رسیدن به اهداف بزرگتر استفاده می شود .

شرح آزمایش :

آزمایش به این صورت است که برای بدست آوردن محلول پتاسیم کلرید  2مولار ، بعد از اینکه بالون حجمی 100 میلی لیتری را تا بیش از نصف از آب مقطر پر کردیم ، بعد از آن 14.91 گرم ماده پتاسیم کلرید را که طبق محاسبات زیر بدست می آوریم ، به آب اضافه می کنیم و بعد ما بقی حجم بالون را با آب مقطر تا خط نشانه پر می کنیم که بعد از هم زدن محلول ، به محلول پتاسیم کلرید 2 مولار می رسیم .

 

FwKCl=74.56 g

? g KCl = 100ml محلول x (2mol KCl/1000ml(aq)) (74.56g KCl/1 mol KCl)

 

در قدم بعد برای بدست آوردن 250 میلی لیتر محلول 0.2 مولار از محلول 2 مولار ، طبق محاسبات زیر 25 میلی لیتر از محلول پتاسیم کلرید 2 مولار را بوسیله پیپت برداشته و به بالون حجمی 250 میلی لیتری انتقال می دهیم ، سپس در قدم آخر کل حجم مابقی بالون 250 میلی لیتری را تا خط نشانه با آب مقطر پر می کنیم که در این صورت محلول پتاسیم کلرید 0.2 مولاری به حجم 250 میلی لیتر بدست خواهد آمد .


M1 V1  =  M2 V2 ––––> (2M) V1 = (0.2M) (250ml)

محلول رقیق = محلول غلیظ 

––––> KCl 2M از محلول r1  = 25 ml


نتیجه گیری : با توجه به تئوری آزمایش توانستیم در گام اول با اندك خطا به 100 میلی لیتر پتاسیم کلرید 2 مولار برسیم و در مرحله دوم توانستیم طبق محاسبات از 100 میلی لیتر پتاسیم کلرید 2 مولار ، 250 میلی لیتر پتاسیم کلرید 0.2 مولار بدست آوریم.


نظرات()