تبلیغات
دانشجویان مواد دانشگاه تجن - کالیبراسیون پیپت ژوژه (آزمایشگاه)
یکشنبه 1390/08/1

کالیبراسیون پیپت ژوژه (آزمایشگاه)

• نوع مطلب: شیمی تجزیه ،
• نوشته شده توسط: ArAm

موضوع آزمایش: کالیبراسیون پیپت ژوژه

هدف آزمایش: آشنایی با مفهوم و روش کالیبراسیون در آزمایشگاه که عملی است برای تطبیق لوازم آزمایشگاهی با شرایط محیطی

وسایل مورد نیاز:

بالن حجمی، پیپت 25 ml، ترازو، پوار، آب مقطر، بشر

روش کار:

برای این آزمایش دو عمل را باید در دستور کار خود قرار داد. توزین بالن حجمی خالی با درب آن و توزین بالن حجمی با درب آن در زمان اضافه شدن آب مقطر.

ابتدا بالن حجمی را برداشته و درب آن را می گذاریم و بر روی ترازو قرار داده و وزن نمایش شده را یادداشت می کنیم. (وزن بدست آمده برای این گروه، برای یک بالن حجمی 100 ml،47 gr است (m1))

سپس بوسیله ی پیپت 25ml  و پوار مقدار 25ml  آب مقطر را به صورتی کاملا درست و دقیق برداشته و به بالن حجمی خود اضافه می کنیم و حال بالن محتوی آب مقطر را وزن کرده و عدد به نمایش درآمده را یادداشت می کنیم. (وزن بدست آمده برای این گروه، 9/71 gr است (m2))

حال بر اساس دانسیته ی آب در دمای 25 درجه سانتیگراد: 99707/0 و بر اساس معادلات زیر ضریب تصحیح را بدست می آوریم.

m2 – m1 = جرم آب مقطر

= 71/9 – 47 = 23/9 جرم آب مقطر

d = m / v -------> 0/99707 = 23/9 / v ------> v = 23/970 ml

(حجم بدست آمده = 970/23 میلی لیتر)

نتیجه آزمایش:

ضریب تصحیح = حجم بدست آمده / مقدار واقعی (25 ml)

= 23/97 / 25 = 0/95 ضریب تصحیح

·      هر چه ضریب تصحیح به یک نزدیک تر باشد جواب صحیح تر است.

خطای آزمایش:

در این آزمایش خطاهایی وجود داشته مانند، خشک نبودن دقیق ظروف، اشتباه در اندازه گیری دقیق آب مقطر در اثر دقت شخص آزمایش کننده.

 


نظرات()