تبلیغات
دانشجویان مواد دانشگاه تجن - ویژگیها و روشهای آزمون میكروبیولوژی نوشابه‌های گازدار
چهارشنبه 1390/08/18

ویژگیها و روشهای آزمون میكروبیولوژی نوشابه‌های گازدار

• نوشته شده توسط: ArAm

استاندارد 3845 سازمان ملی استاندارد ایران
ویژگیها و روشهای آزمون میكروبیولوژی نوشابه‌های گازدار

مقدمه

 به طور كلی بررسی میكروبیولوژی نوشابه‏ های گازدار به لحاظ حفظ كیفیت آن حائز اهمیت است . منابع آلودگی نوشابه‏ های گازدار عبارتند از : مواد اولیه آلوده مانند آب و شكر. شستشوی ناقص و غیر كافی ظروف و تجهیزات, بسته‏بندی ناقص و در مجموع عدم رعایت بهداشت فردی و شرایط ساخت خوب. وجود اسیدهای خوراكی PH پائین در اینگونه فرآورده‏ ها, رشد بسیاری از میكروارگانیسم‏ها خصوصا انواع بیماری زا و هاگ دار را محدود می‏ كند. به علاوه گازكربنیك موجود نیز با كم كردن فشار اكسیژن رشد كپك ‏ها را كاهش می‏ دهد.

در بسیاری از انواع نوشابه‏ های گازدار كه دارای مواد مغذی كمتری می‏ باشند مانند سودا  رشد میكروارگانیسم‏ ها بسیار محدودتر است .

 باكتری‏های مزوفیل و مخمرها نیز در صورتی كه به تعداد كافی در فرآورده وجود داشته باشند می‏ توانند نسبت به محیط نوشابه سازگاری حاصل كرده و در آن تكثیر یابند. رشد آن ها در فرآورده معمولا با ایجاد رسوب و كدورت, تولید گاز و تغییرات طعم و رنگ و بو همراه است .

 بیشترین عامل فساد نوشابه ‏های گازدار مخمر می‏ باشد . مخمرها می‏ توانند در شرایط اسیدی و بدون اكسیژن  نوشابه‏ ها رشد و تكثیر یابند . مهمترین مخمرهای عامل فساد عبارتند از :

Candida, Brettanomyces , Saccharomyces ,Zygosaccharomyces 

 موارد كمی نیز عامل فساد نوشابه ‏ها , میكروارگانیسم‏ های اسید دوست هستند مانند :

Lactobacillus, Leuconostoc , Acetobacter ,Gluconobacter 

 كپك ‏ها نیز به ندرت در نوشابه‏ های گازدار مسأله ساز می‏ باشند مگر در مواردی كه بسته‏ بندی فرآورده آسیب دیده باشد. باید توجه داشت كه در بسیاری از موارد مخمرها با ایجاد حالت دسته‏ ها یا خوشه‏ های ظاهری كپك مانند، پیدا می‏ كنند كه برای قضاوت قطعی كشت نمونه, ضروری است.

  هدف و دامنه كاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها و روش‏ های آزمون میكروبیولوژی نوشابه‏ های غیرالكلی گازدار می باشد.

  تعریف

نوشابه غیرالكلی گازدار، عبارتند از نوشابه هایی كه دارای آب, گازكربنیك, شیرین كننده طبیعی یا مصنوعی, مواد طعم دهنده و رنگ و یا بدون آن, آبمیوه طبیعی و یا بدون آن می‏ باشد .

  روش كار

 باز كردن در نمونه: ابتدا سطح خارجی بطری نوشابه را با آب و شوینده مناسب شستشو دهید. سپس بطری را در یك بشر حاوی الكل 70 درجه به گونه‏ ای غوطه ور بسازید كه الكل 25 میلی‏متر از قسمت بالایی بطری را بپوشاند . بطری را از الكل بیرون آورده و صبر كنید تا الكل آن تبخیر شود .

 با استفاده از یك در بازكن سترون در بطری‏ ها را باز كنید و پس از شعله دادن سر بطری‏ ها محتویات آن را به یك ظرف سترون منتقل نمائید و با تكان دادن مداوم ظرف , گاز آن را خارج كنید .

 یادآوری : كلیه مراحل روش كار باید در مجاورت شعله و با رعایت شرایط سترونی انجام شود .

 یادآوری: به منظور پیشگیری از انفجار بطری هیچ قسمتی از بطری در بسته نباید حرارت داده شود .

 كشت نمونه‏ ها

 پس از خروج گاز از نمونه جهت انجام هر یك از فاكتورهای مورد آزمایش مقدار 2 میلی‏ لیتر برداشت نموده و به دو پلیت سترون منتقل نمائید ( به هر كدام یك میلی‏ لیتر ) سپس حدود 15 میلی‏ لیتر از محیط مورد نظر كه دمای آن حدود 45 درجه سلسیوس باشد, به آن اضافه كنید .

 محیط کشت و نمونه را به خوبی مخلوط نمائید و تا جامد شدن محیط آن را بر روی سطح صاف و خنك قرار دهید .

 پس از جامد شدن محیط كشت پلیت‏ ها را در دما و زمان مناسب ( طبق جدول شماره 2) گرمخانه گذاری نمائید .

 پس از پایان زمان تعیین شده پلیت‏ ها را بررسی نموده و میكروارگانیسم‏ ها را شمارش نمائید .

 یادآوری : كشت نمونه‏ ها باید به صورت دو تكرار ( دوپلیتی ) باشد .

 یادآوری : باید توجه داشت كه زمان بین افزودن نمونه به پلیت و محیط به پلیت نباید از 15 دقیقه بیشتر باشد .

جدول شماره 2: کشت نوشابه های گازدار

روش

دمای گرمخانه گذاری

زمان گرمخانه گذاری

محیط کشت اختصاصی

نوع میکروارگانیزم

پورپلیت

37 درجه سانتیگراد

48 ساعت

پلیت کانت آگار(بند 4 پیوست)

یا

استاندارد کانت آگار (بند 3 پیوست)

شمارش کلی باکتری های هوازی مزوفیل

پورپلیت

30 درجه سانتیگراد

5 روز

آگار حاوی عصاره پرتقال (بند 1 پیوست)

یا

لاکتوبلیلوس آگار (بند 2 پیوست)

میکروارگانیزم های مقاوم به اسید

پورپلیت

25 درجه سانتیگراد

5 روز

عصاره مخمر دارای گلوکز و کلرامفنیکل (بند 5 پیوست)

کپک و مخمر

 

پیوست 

روش تهیه: مواد فوق را پس از حل كردن در آب مقطر، در دمای 121 درجه سلسیوس به مدت 15 دقیقه اتوكلاو نمائید. PH نهائی محیط باید 5/5±0/1 باشد.

 

روش تهیه: تركیبات فوق را پس از حل كردن در آب مقطر در دمای 121 درجه سلسیوس به مدت 15 دقیقه اتوكلاو كنید. PH نهائی باید 5/5±0/1 باشد.

روش تهیه: تركیبات فوق را پس از حل كردن در آب مقطر در دمای 121 درجه سلسیوس به مدت 15 دقیقه اتوكلاو كنید. PH نهائی محیط باید 7/2±0/2 باشد.

روش تهیه: تركیبات فوق را پس از حل كردن در آب مقطر در دمای 121 درجه سلسیوس به مدت 15 دقیقه اتوكلاو كنید. PH نهائی محیط باید 7±0/1 باشد.

1- غلظت نهائی كلروامفنیكل در محیط باید 100 میكروگرم در هر میلی لیتر محیط كشت باشد.

عصاره مخمر دارای گلوکز و کلرامفنیکل:

روش تهیه: تركیبات فوق را در آب حل نموده و پس از تقسیم در ظروف مناسب در اتو كلاو 121 درجه سلسیوس به مدت 15 دقیقه سترون نمائید. PH نهایی محیط باید 6/6 باشد.

ممكن است به جای كلروامفنیكل از اكسی تتراسیكلین هیدروكلراید استفاده شود كه در اینصورت محیط پایه را به روش فوق تهیه و كلروامفنیكل را حذف كنید. محیط را در مقادیر 100 میلی لیتری تقسیم و سترون نمائید. سپس محلول 0/1 درصد از اكسی تتراسیكلین در آب را تهیه و توسط صافی سترون كنید. در هنگام آزمایش 10 میلی لیتر از محلول را به 100 میلی لیتر از محیط كشت ذوب شده كه دمای آن در حدود 45 درجه سلسیوس است اضافه كنید. در صورتی كه محیط تجارتی در دسترس است طبق دستور سازنده عمل نمائید.نظرات()