تبلیغات
دانشجویان مواد دانشگاه تجن - موارد استفاده برخی از محیط های کشت
دوشنبه 1390/08/30

موارد استفاده برخی از محیط های کشت

• نوشته شده توسط: ArAm

Bacillus cereus Selective Agar

محیطی انتخابی برای شناسایی سلول­ها و اسپورهای Bacillus cereus

 

Baird Parker Agar

جهت جداسازی انتخابی و شمارش استافیلوکوک ­های کوآگولاز مثبت (Staphylococcus aureus) از غذا و سطوح محیطی

 

Bile Esculin Agar یا BEA

برای شناسایی گروه D استرپتوکوکوس ­ها شامل انتروکوکوس­ ها استفاده می­ شود.

 

Blood Agar

بلاد آگار (Tryptic Soy Agar با 5% خون گوسفند)، برای کشت میکروارگانیزم­ ها استفاده می ­شود.

Brilliant Green Bile Broth

برای شناسایی کلی­ فرم­ ها (Coliforms) در آب و غذا. دارای لوله دورهام (Durham) جهت آشکارسازی گاز.

بروسلا آگار (Brucella Agar)

محیط Brucella Agar با همین (Hemin) و ویتامین K برای کشت باکتری­ های بی­ هوازی.

Brucella Broth

محیط بروسلا به عنوان محیطی عمومی جهت کشت میکروارگانیزم­ ها توصیه می­ شود.

DG-18 Agar

برای جداسازی انتخابی و کشت کپک­ های خشك‌­زی‌ (Xerophilic)

Baird Parker Agar

جهت جداسازی انتخابی و شمارش استافیلوکوک ­های کوآگولاز مثبت (Staphylococcus aureus) از غذا و سطوح محیطی

Orange Serum Agar یا OSA

محیط Orange Serum Agar جهت جداسازی، کشت و شمارش میکروارگانیزم های مقاوم به اسید و فاسد کننده مانند مخمرها (e.g. Saccharomyces cerevisiae) و کپک ها (e.g. Aspergillus nigerClostridium sppLactobacillus sppBacillus spp. و Leuconostoc spp. در آب میوه و کنسانتره آب میوه، به ویژه آب مرکبات، مطابق با تحقیقات Hays، Troy و Beisel استفاده می شود.

Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar یا YGC Agar

عصاره مخمر دارای گلوکز و کلرامفنیکل محیط YGC Agar، محیطی انتخابی برای جداسازی و شمارش مخمر ها و کپک ها در صنایع لبنی می باشد

مالت اکسترکت آگار (Malt Extract Agar)

عصاره مالت با 01/0% کلرآمفنیکل (Chloramphenicol) جهت کشت، جداسازی و نگهداری مخمرها و کپک ­ها توصیه می­ شود.

Brilliant Green Agar

محیط Brilliant Green Sulfa Agarبرای جداسازی انتخابی و افتراق .Salmonella spp استفاده می­ شود.

Sabouraud Dextrose (Sabdex) Agar

برای کشت قارچ ­ها از سطوح محیطی


R2A Agar

برای شمارش باکتری­ های هتروفیل در آب، به ویژه آب آشامیدنی

EC Medium

محیط EC برای شناسایی کلی­فرم­ های مدفوعی در دمای 44/5 تا 45/5 درجه سانتی­گراد استفاده می­ شود.

EMB Agar Levine

استفاده از محیط EMB Agar، Levin به عنوان محیطی انتخابی و افتراقی برای جداسازی باسیل­ های گرم منفی (شامل کلی­فرم­ها و پاتوژن­های انتریک) توصیه می ­شود.

رز بنگال آگار با کلرآمفنی کل (Rose Bengal Agar with Chlorampenicol)

برای جداسازی انتخابی و شمارش مخمرها و کپک­ ها از سطوح محیطی

Potato Dextrose Agar or PDA

جهت کشت مخمرها و کپک­ ها از سطوح محیطی استفاده می ­شوند. مواد ضد عفونی کننده در این محیط خنثی می­ شوند.

TSA (Tryptic Soy Agar) with Lecithin and Tween 80

جهت کشت عمومی میکروارگانیزم­ ها از سطوح محیطی. لیسیتین و توئین 80 مواد ضد عفونی کننده را خنثی می ­کنند.


D/E Neutralizing Broth

محیط D/E Neutralizing Broth برای خنثی کردن ترکیبات ضدعفونی کننده و گندزدا و شناسایی میکروارگانیزم­ های باقی مانده پس از تیمار، استفاده می ­شود. این محیط به ویژه برای نمونه­ گیری محیطی جایی­ که خنثی­ کردن مواد شیمیایی برای تایین فعالیت باکتریایی مهم است، مناسب است.

Cooked Meat Medium

برای کشت میکروارگانیزم­ های هوازی، بی­هوازی و میکروآئروفیل (Microaerophillic)

سین آگار (CIN Agar)

محیط CIN Agar یا Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin برای جداسازی برای جداسازی Yersinia و Aeromonas استفاده می­ شود.

 

Standard Methods Agar with Lecithin and Tween 80

جهت شمارش باکتری­ های بی­هوازی در آب، غذا و محصولات لبنی و همچنین نمونه­ های محیطی. لیسیتین و توئین 80 مواد ضد عفونی کننده را خنثی می­کنند.

 

 


نظرات()