تبلیغات
دانشجویان مواد دانشگاه تجن - معرف آلیزارین زرد
جمعه 1390/09/11

معرف آلیزارین زرد

• نوع مطلب: شیمی تجزیه ،
• نوشته شده توسط: ArAm

Alizarine Yellow R
Properties
Molecular formula C13H8N3NaO5 (Na salt)
C13H9N3O5 (acid)
Molar mass 309.21 g mol−1 (Na salt)
287.23 g mol−1 (acid)

نظرات()