شنبه 1390/11/22

آدرس های وبلاگ

• نوع مطلب: حرف آزاد ،
• نوشته شده توسط: ArAm

آدرس های اصلی وبلاگ:

http://tumc.mihanblog.com/

http://tumc.blogsky.com/

نسخه ی انگلیسی وبلاگ:

http://tumc.blog.com/

نسخه ی موبایل وبلاگ:

http://tumc.blogsky.com/m


نظرات()

سه شنبه 1390/11/11

آنزیم ها

• نوع مطلب: بیوشیمی ،
• نوشته شده توسط: ArAm

مکانیسم عمل آنزیم ها :

 آنزیم ها پروتئین های هستند که توسط سلول های موجودات زنده یرای انجام عمل ویژۀ کاتالیز واکنش های شیمیایی، اختصاص یافته اند. آنزیم ها سرعتی را که در آن، واکنش ها به حالت تعادل نزدیک می شوند، افزایش می دهند. سرعت واکنش به این صورت تعریف شده است تغییر مقدار مواد اولیه  یا محصولات عمل (برحسب مول یا گرم ) در واحد زمان، آنزیم با عمل کردن به عنوان یک کاتالیز باعث افزایش سرعت واکنش می شود. کاتالیزورها بطور اعم و آنزیم ها به طور اخص دارای دو ویژگی مهم هستند که نباید فراموش شود. اولین ویژگی این است که آنزیم  با وجود وارد شدن در واکنش شیمیایی، تغییر نمی کند. ویژگی دوّم  این که: آنزیم، ثابت  تعادل واکنش را تغییر نمی دهد و فقط باعث افزایش سرعتی می شود که در آن واکنش به حالت  تعادل نزدیک می گردد. بنابراین، یک  کاتالیزور باعث  افزایش سرعت واکنش می شود ولی خواص ترمودینامیکی  سیستمی را که با آن  در واکنش متقابل است، تعییر نمی دهد.

آنزیم ها کاتالیزورهایی کارا و بسیاراختصاصی هستند:

آنزیم هایی که تبدیل یک یا چند ترکیب (سوبستراها) را به یک یا چند ترکیب (محصول ها) کاتالیز می کنند باعث  افزایش حداقل 10 برابر سرعت نسبت  به واکنش بدون کاتالیز می شوند. مثل تمام کاتالیزورها، آنزیم ها نه مصرف می شوند و نه در اثر شرکت در یک  واکنش دچار تغییر دائمی می شوند . آنزیم ها علاوه بر کارایی بالا، کاتالیزورهایی بسیار انتخابی هستند برخلاف کاتالیزورهای مورد استفاده در شیمی، آنزیم ها هم برای نوع  واکنش کاتالیز شده و هم  برای یک سوبسترای خاص یا یک مجموعۀ کوچک از سوبسترا هایی که ارتباط نزدیک دارند، اختصاصی هستند و معمولا فقط واکنش مربوط به ایزومرهای فضایی خاص مربوط به یک ترکیب معین را کاتالیز می کنند.

 آنزیم ها براساس نوع واکنش به 6 دسته طبقه بندی می شوند:

۱- اکسیدوردوکتازها: اکسیداسیون واحیاء را کاتالیز می کنند.

2- ترانسفرازها: انتقال گروه هایی مثل متیل، گلیکوزیل یا گروه های فسفریل را کاتالیز می کنند.

3- هیدرولاز ها: شکست هیدرولیتیک پیوند های C-C وC-O وC-N و سایر پیوند ها را کاتالیز می کنند.

4- لیازها: شکست هیدرولیتیک پیوندهای C-Cو C-O وC-N سایر پیوند ها را با حذف اتم و باقی گذاشتن پیوندهای دوگانه کاتالیز می کند.

5- ایزومرازها: تغییرات هندسی یا ساختمان درون یک مولکول را کاتالیز می کنند.

6- لیگازها: اتصال دو مولکول را به همدیگر توأم با هیدرولیز ATP کاتالیز می کند.

مکانیزم آنزیم ها:

آنزیم ها نمی توانند موجب تغییر تعادل در یک واکنش بیوشیمیایی شوند زیرا موجب  افزایش سرعت رفت و برگشت به مقادیر یکسانی می شوند بنابراین آنزیم ها فقط باعث تسریع  در برقراری تعادل می شوند به عنوان مثال چنان چه درغیاب آنزیم چندین ساعت وقت لازم است تا یک واکنش به حالت تعادل برسد، در حضور آنزیم  مناسب، تعادل در طی یک ثانیه برقرار می شود زیرا آنزیم  به علت  ساختمان فضائی خاص خود می تواند با سوبسترا ترکیب شده و کمپلکس آنزیم- سوبسترا را به وجود آورد بنابراین غلظت سوبسترا در  مناطقی از سیستم افزایش  فوق العاده زیادی پیدا می کند، در نتیجه برخورد مولکول های واکنش کننده با یکدیگر زیاد می شود علاوه بر این آنزیم  به تنهائی و یا به کمک کوفاکتور قادر است در ساختمان مولکولی سوبسترا تغییراتی ایجاد کرده و آن را به فرم فعال و انتقالی تبدیل نماید به طوری که قادر باشد از سد انرژی عبور کرده و به حالت انتقال برسد، بدون اینکه نیازی به حرارت زیاد و یا محیط های اسیدی قوی وجود داشته باشد بنابراین آنزیم ها با ایجاد کمپلکس هائی با سوبسترا، موجب کاهش انرژی آزاد اکیتواسیون و پایدارشدن وضعیت انتقال و در نتیجه افزایش غلظت سوبسترا در وضعیت انتقالی و تسریع واکنش می شوند.

نظریه هایی که درمورد نحوی عمل آنزیم بیان شده است:

نظریه قفل و کلید: بر اساس آن جایگاه کاتالیز آنزیم و سوبسترا دارای ساختمان مکمل یکدیگر می باشند به طوری که هر آنزیم فقط به سوبسترای خاص خود متصل می شود، مثل قفل و کلید یکی از نواقص این مدل، شکل بدون تغییر جایگاه کاتالیز آن است.

مدل قالب القاء شده برای جایگاه کاتالیز: یکی ازخصوصیات بارز آن قابلیت انعطاف جایگاه کاتالیز می باشد به این ترتیب که سوبسترا سبب القاء یک تغییر شکل مولکولی در ساختمان پروتئینی آنزیم می گردد و با این عمل، آنزیم اسیدهای آمینه و گروه های دیگر را در جهت مناسبی قرار می دهد تا اتصال و یا کاتالیز (یا هردو) به بهترین شکل انجام شود.

 عوامل موثر بر سرعت واکنش های آنزیمی:  

۱-دما : در موجودات مختلف دمایی که آنزیم در بیشترین فعالیت و بالاترین سرعت دارد (دمای بهینه) متفاوت است .

2-PH : PH با تغییر شرایط یونیزاسیون محلول یا تغییر غلظت یونی محلول، سرعت محلول را کاهش می دهد.

3-غلظت آنزیم : هرچه غلظت آنزیم بیشتر باشد، سرعت واکنش های آنزیمی  بیشتر است.

4- غلظت سوبسترا: هر چه قدر غلظت سوبسترا افزایش یابد سرعت واکنش های آنزیمی نیز افزایش می یابد اما این مقدار محدود است زیرا تعداد آنزیم ها محدود است.

۵-غلظت کوفاکتورها و کوآنزیم ها : بعضی از آنزیم ها برای انجام عمل خود نیاز به کوفاکتور یا کوآنزیم دارند. 

6-غلظت یون ها ونمک ها

مهار کننده ها:

بعضی از ترکیبات قادرند که با عوامل شیمیائی موجود در جایگاه فعال آنزیم یا با کوآنزیم و یا با یون های فعال کننده آنزیم ترکیب شده و سدی در مقابل فعالیت کاتالیزوری آنزیم  ایجاد کنند مهارکننده ها را بر اساس نحوه اثر آن ها به دو دسته تقسیم می کنند:

الف) مهارکننده های برگشت پذیرکه خود به دو دسته تقسیم می شوند: 1-مهارکننده های رقابتی 2-مهارکننده های غیررقابتی.

ب) مهارکننده های برگشت ناپذیر


نظرات()

دوشنبه 1390/11/10

دروس ارائه شده در ترم جدید

• نوع مطلب: دانشگاه ،
• نوشته شده توسط: ArAm

دروس ارائه شده در ترم جدید

درس

تعداد واحد

شهریه (ریال)

فارسی

3

254100

تربیت بدنی 1

1

242000

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

3

477400

علوم زراعی

2

303600

ترمودینامیک

3

455400

استاتیک و مقاومت مصالح

3

471900

شیمی مواد غذایی

4

607200

جمع شهریه متغیر

2811600

شهریه ثابت

1760000

مبلغ کل

4571600

از 10/11 تا 16/11 مهلت انخاب واحد برای ترم جدید می باشد.


نظرات()

شنبه 1390/11/8

چه زود دیر شد

• نوع مطلب: حرف آزاد ،
• نوشته شده توسط: ArAm

ناگهان چه زود می رسد و چه زود دیر می شود
همین دیروز بود، انتخاب واحد و شروع کلاس ها. اما امروز بود، آخرین امتحان و پایان کلاس ها و همین فردا خواهد بود، انتخاب واحد و شروع دوباره کلاس ها. یاد خاطرات، افکار را در هم می شکند، چشم ها را می گریاند و لحظه ها را بی تاب می کند که باز دوباره بیاید آن روزگارانی که یاد می شود اما چه فایده که یادی بیش نیست و خاطره ایست که تکرار ناشدنی است. اما هنوز هم روزها باقیست، فردایی هم هست، حیف که آن هم زود دیر می شود. چه کنیم دنیا این گونه در گذر و است، رحم بر هیچ ثانیه ای ندارد چه رسد به خاطراتی که چند صباحی پیش گذشت. تا آمدیم از خوبی بگوییم، دوباره داد و بیداد برخاست.
کاش روزگار این طور نبود و هر دمش این طور فریاد نبود


نظرات()

چهارشنبه 1390/11/5

ویژوال بیسیک - تمرین ها 3

• نوشته شده توسط: ArAm

سوالات امتحان ترم 8 صنایع

 

تقسیم از طریق تفریق

Private Sub Command1_Click()

x = Val(Text1)

y = Val(Text2)

i = 0

While x > 0

x = x - y

i = i + 1

Wend

Print i

End Sub


توان رسانی از طریق جمع

Private Sub Command1_Click()

x = Val(Text1)

y = Val(Text2)

f = 1

i = 1

While y >= i

f = f * x

i = i + 1

Wend

Print f

End Sub


به توان رساندن

Private Sub Command1_Click()

Dim a As Integer

Dim b As Integer

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

c = a ^ b

Print c

End Sub


تبدیل سن به سال به معادل هر سال برابر با 30156 * 107

Private Sub Command1_Click()

Dim a As Currency

Dim b As Currency

a = Val(Text1.Text(

b = a * 30156 * 10 ^ 7

Print b

End Sub


مجموع ارقام عددی 5 رقمی

Private Sub Command1_Click()

Dim a As integer

Dim b As integer

a = Val(Text1.Text)

b = a Mod 10

a = a \ 10

b = b + (a Mod 10)

a = a \ 10

b = b + (a Mod 10)

a = a \ 10

b = b + (a Mod 10)

b = b + (a \ 10)

Print b

End Sub


نتیجه ی 4 عمل اصلی

Private Sub Command1_Click()

Dim a As Integer

Dim b As Integer

Dim c As Integer

Dim d As Integer

Dim e As Integer

Dim f As Integer

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

c = a + b

d = a - b

e = a * b

f = a / b

Label1.Caption = Str(c)

Label7.Caption = Str(f)

Label3.Caption = Str(e)

Label5.Caption = Str(d)

End Sub


1

123

12345

123

1

For i = 1 To 5 Step 2

For j = 1 To i

Print j;

Next j

Print

Next i

For i = 3 To 1 Step -2

For j = 1 To i

Print j;

Next j

Print

Next i


1

123

123456

123

1

Print 1;

For i = 0 To 6 Step 3

 For j = 1 To i

 Print j;

 Next j

Print

Next i

For i = 3 To 1 Step -2

For j = 1 To i

Print j;

Next j

Print

Next i


    *

  ***

*****

  ***

  ***

  ***

For i = 1 To 5 Step 2

For k = 2.5 - (i / 2) To 1 Step -1

Print " ";

Next k

For j = 1 To i

Print "*";

Next j

Print

Next i

For i = 1 To 3

For k = 1 To 1

Print " ";

Next k

For j = 1 To 3

Print "*";

Next j

Print

Next i


    *

  ***

*****

  ***   aبه جای   از این دنباله در برنامه اختیاری

  ***             

Private Sub Command1_Click()

For i = 1 To 6 Step 2

 For j = 1 To i

  For k = (i * j) To 3

  Print " ";

  Next k

 Print "*";

 Next j

Print

Next i

Dim a As Integer

a = Val(Text1.Text)

For i = 1 To a

 For j = 1 To 1

  Print " *** ";

 Next j

Print

Next i

End Sub

 


1

2 3

4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15

a = 1

b = 1

For i = 1 To 15

Print i;

If ((a - i) Mod b = 0) Then

b = b + 1

Print

a = i

End If

Next i


 تغییر ابعاد و عنوان فرم

Private Sub Command1_Click()

Dim a As Integer

Dim b As Integer

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

Form1.Height = a

Form1.Width = b

Form1.Caption = Text3.Text

End Sub

 

 


نظرات()

چهارشنبه 1390/11/5

ویژوال بیسیک - تمرین ها 2

• نوشته شده توسط: ArAm


معکوس 4 رقمی

Private Sub Command1_Click()

Dim a As Integer

Dim b As Integer

a = Val(Text1.Text)

b = a Mod 10

Print b;

a = a \ 10

b = a Mod 10

Print b;

a = a \ 10

b = a Mod 10

Print b;

b = a \ 10

Print b;

End Sub


مجموع فرد 1 تا 100

Private Sub Command1_Click()

b = 0

For i = 1 To 100 Step 2

b = b + i

Next i

Print b

End Sub

OR

Private Sub Command1_Click()

b = 0

For i = 1 To 100

If (i Mod 2 <> 0) Then

c = c + i

End If

Next i

Print c

End Sub


فاکتوریل یک عدد

Private Sub Command1_Click()

Cls

b = 1

Dim a As Integer

a = Val(Text1.Text)

For i = a To 1 Step -1

b = b * i

Next i

Print b

End Sub


1

23

456

Private Sub Command1_Click()

a = 1

b = 1

For i = 1 To 6

Print i;

If ((a + i) Mod b = 0) Then

b = b + 1

Print

a = i

End If

Next i

End Sub


      *

    **

  ***

****

For i = 1 To 4

 For k = (4 - i) To 1 Step -1

 Print " ";

 Next k

 For j = 1 To i

 Print "*";

 Next j

Print

Next i


      *

    **

  ***

****

****

   ***

     **

       *

For i = 1 To 4

 For k = (4 - i) To 1 Step -1

 Print " ";

 Next k

 For j = 1 To i

 Print "*";

 Next j

Print

Next i

For i = 4 To 1 Step -1

 For k = (4 - i) To 1 Step -1

 Print " ";

 Next k

 For j = 1 To i

 Print "*";

 Next j

Print

Next i


    **

    ****

  ******

********

For i = 1 To 4

 For k = (4 - i) To 1 Step -1

 Print " ";

 Next k

 For j = 1 To i

 Print "**";

 Next j

Print

Next i

در دستورالعمل های ستاره می توان از برنامه های زیر نیز استفاده کرد:

1)For i = 1 To 4

 For j = 1 To i

  For k = (i * j) To 3

  Print " ";

  Next k

 Print "**";

 Next j

Print

Next i       

2)For i = 1 To 8 Step 2

  For k = 4 - (i / 2) To 1 Step -1

  Print " ";

  Next k

  For j = 1 To i

 Print "**";

 Next j

Print

Next i

اما از در ساختار ستاره برای تعداد بیشتر در هرم با مشکل مواجه خواهد شد.

این روش ها برای شکل های دیگر نیز به همین صورت مشکل ایجاد می کند.


     **

    ****

  ******

********

********

  ******

    ****

      **

For i = 1 To 4

 For k = (4 - i) To 1 Step -1

 Print " ";

 Next k

 For j = 1 To i

 Print "**";

 Next j

Print

Next i

For i = 4 To 1 Step -1

 For k = (4 - i) To 1 Step -1

 Print " ";

 Next k

 For j = 1 To i

 Print "**";

 Next j

Print

Next i


      **

    ****

  ******

********

       **

   ******

For i = 1 To 4

 For k = (4 - i) To 1 Step -1

 Print " ";

 Next k

 For j = 1 To i

 Print "**";

 Next j

Print

Next i

For i = 1 To 4 Step 2

 For k = (4 - i) To 1 Step -1

 Print " ";

 Next k

 For j = 1 To i

 Print "**";

 Next j

Print

Next i


ماشین حساب

Dim a As Long               

Dim opt As String

 

Private Sub Command1_Click()

Text1.Text = Text1.Text + "1"

End Sub

 

Private Sub Command10_Click()

a = Val(Text1.Text)

Text1.Text = "0"

opt = "/"

End Sub

 

Private Sub Command11_Click()

a = Val(Text1.Text)

Text1.Text = "0"

opt = "*"

End Sub

 

Private Sub Command12_Click()

a = Val(Text1.Text)

Text1.Text = "0"

opt = "-"

End Sub

 

Private Sub Command13_Click()

Text1.Text = Text1.Text + "0"

End Sub

 

Private Sub Command14_Click()

Text1.Text = " "

End Sub

 

Private Sub Command16_Click()

a = Val(Text1.Text)

Text1.Text = "0"

opt = "+"

End Sub

 

Private Sub Command17_Click()

Dim b As Long

b = Val(Text1.Text)

If (opt = "+") Then

Text1.Text = a + b

ElseIf (opt = "-") Then

Text1.Text = a - b

ElseIf (opt = "*") Then

Text1.Text = a * b

ElseIf (opt = "/") Then

Text1.Text = a / b

End If

End Sub

 

Private Sub Command2_Click()

Text1.Text = Text1.Text + "2"

End Sub

 

Private Sub Command3_Click()

Text1.Text = Text1.Text + "3"

End Sub

Private Sub Command4_Click()

Text1.Text = Text1.Text + "4"

End Sub

 

Private Sub Command5_Click()

Text1.Text = Text1.Text + "5"

End Sub

 

Private Sub Command6_Click()

Text1.Text = Text1.Text + "6"

End Sub

 

Private Sub Command7_Click()

Text1.Text = Text1.Text + "7"

End Sub

 

Private Sub Command8_Click()

Text1.Text = Text1.Text + "8"

End Sub

 

Private Sub Command9_Click()

Text1.Text = Text1.Text + "9"

End Sub


 

چراغ راهنمایی رانندگی

Private Sub Timer1_Timer()

If (Shape3.Visible = True) Then

Shape3.Visible = False

Shape4.Visible = True

Shape5.Visible = False

Timer1.Interval = 5000      اختیاری

Label1.Caption = Timer1.Interval

ElseIf (Shape4.Visible = True) Then

Shape3.Visible = False

Shape4.Visible = False

Shape5.Visible = True

Timer1.Interval = 8000     اختیاری

Label1.Caption = Timer1.Interval

ElseIf (Shape5.Visible = True) Then

Shape3.Visible = True

Shape4.Visible = False

Shape5.Visible = False

Timer1.Interval = 2000      اختیاری

Label1.Caption = Timer1.Interval

End If

End Sub


قرمز و زرد هشدار راهنمایی رانندگی

Private Sub Timer1_Timer()

If (Shape3.Visible = True) Then

Shape3.Visible = False

Shape4.Visible = True

Shape5.Visible = False

Timer1.Interval = 2000

ElseIf (Shape4.Visible = True) Then

Shape3.Visible = True

Shape4.Visible = False

Shape5.Visible = True

Timer1.Interval = 3000

ElseIf (Shape5.Visible = True) Then

Shape3.Visible = True

Shape4.Visible = False

Shape5.Visible = True

Timer1.Interval = 3000

End If

End Sub

 


نظرات()

چهارشنبه 1390/11/5

ویژوال بیسیک - تمرین ها 1

• نوشته شده توسط: ArAm

حاصل جمع دو عدد

Private Sub Command1_Click()

Dim a As Integer

Dim b As Integer

Dim c As Integer

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

c = a + b

Text3.Text = Str(c)

End Sub


تغییر عنوان فرم

Private Sub Text1_Change()

Form1.Caption = Text1.Text

End Sub


مغلوب عدد دو رقمی

Private Sub Command1_Click()

Dim num1 As Integer

num1 = Val(Text1.Text)

Label3.Caption =Str(num1Mod 10)+ Str(num1\ 10(

End Sub


مجموع اعداد چهار رقمی

rivate Sub Command1_Click()

Dim num1 As Integer

Dim sum As Integer

num1 = Val(Text1.Text)

sum = sum + (num1 Mod 10)

num1 = num1 \ 10

sum = sum + (num1 Mod 10)

num1 = num1 \ 10

sum = sum + (num1 Mod 10)

num1 = num1 \ 10

sum = sum + num1

Label1.Caption = Str(sum)

End Sub


ابعاد فرم

Private Sub Command1_Click()

Dim a As Integer

Dim b As Integer

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

Form1.Height = Text1.Text

Form1.Width = Text2.Text

End Sub


رنگ فرم

Private Sub Command1_Click()

Form1.BackColor = vbBlue

End Sub

 

Private Sub Command2_Click()

Form1.BackColor = vbRed

End Sub


نتیجه ی 4 عمل اصلی

Private Sub Command1_Click()

Dim a As Integer

Dim b As Integer

Dim c As Integer

Dim d As Integer

Dim e As Integer

Dim f As Integer

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

c = a + b

d = a - b

e = a * b

f = a / b

Label1.Caption = Str(c)

Label7.Caption = Str(f)

Label3.Caption = Str(e)

Label5.Caption = Str(d)

End Sub


تبدیل دما

Private Sub Command1_Click()

Dim c As Single

Dim f As Single

c = Val(Text1.Text)

f = 1.8 * c + 32

Text2.Text = Str(f)

End Sub

 

Private Sub Command2_Click()

Dim c As Integer

Dim f As Integer

f = Val(Text2.Text)

c = (f - 32) / 1.8

Text1.Text = Str(c)

End Sub


تبدیل به ساعت و دقیقه و ثانیه

Private Sub Command1_Click()

Dim a As Long

Dim h As Long

Dim m As Long

Dim s As Long

a = Val(Text1.Text)

h = a / 3600

m = (a Mod 3600) / 60

s = (a Mod 60) / 1

Text2.Text = Str(h)

Text3.Text = Str(m)

Text4.Text = Str(s)

End Sub


عدد بزرگتر

Private Sub Command1_Click()

Dim a As Integer

Dim b As Integer

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

If (a > b) Then

Text3.Text = Str(a)

Else

Text3.Text = Str(b)

End If

End Sub


 

زوج و فرد بودن

Private Sub Command1_Click()

Dim a As Integer

a = Val(Text1.Text)

If (a Mod 2 = 0) Then

Text2.Text = "zoj ast"

Else

Text2.Text = "fard ast"

End If

End Sub


بخشپذیری بر 2 و 3 و 5

Private Sub Command1_Click()

Dim a As Integer

a = Val(Text1.Text)

If (a Mod 2 = 0) And (a Mod 3 = 0) And (a Mod 5 = 0) Then

Print "bar 2 va 3 va 5 bakhsh pazir ast"

ElseIf (a Mod 2 = 0) And (a Mod 3 = 0) Then

Print "bar 2 va 3 bakhsh pazir ast"

ElseIf (a Mod 2 = 0) And (a Mod 5 = 0) Then

Print "bar 2 va 5 bakhsh pazir ast"

ElseIf (a Mod 3 = 0) And (a Mod 5 = 0) Then

Print "bar 3 va 5 bakhsh pazir ast"

ElseIf (a Mod 2 = 0) Then

Print "bar 2 bakhsh pazir ast"

ElseIf (a Mod 3 = 0) Then

Print "bar 3 bakhsh pazir ast"

ElseIf (a Mod 5 = 0) Then

Print "bar 5 bakhsh pazir ast"

End If

End Sub


نمایش 1 تا 10 عمودی

Private Sub Command1_Click()

For i = 1 To 10 Step 1

Print i

Next i

End Sub


نمایش 1 تا 10 افقی

Private Sub Command1_Click()

For i = 1 To 10 Step 1

Print i;

Next i

End Sub


ضرب از طریق جمع

Private Sub Command1_Click()

Cls

z = 0

Dim a As Integer

Dim b As Integer

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

For i = 1 To b

z = z + a

Next i

Print z

End Sub


 

 

1

12

123

1234

For i = 1 To 4

 For j = 1 To i

 Print j;

 Next j

Print

Next i


1

22

333

4444

For i = 1 To 4

 For j = 1 To i

 Print i;

 Next j

Print

Next i


1

21

321

4321

Private Sub Command1_Click()

For i = 4 To 1 Step -1

 For j = i To 4

  Print 5 - j;

 Next j

Print

Next i

End Sub


1234

123

12

1

Private Sub Command1_Click()

For i = 4 To 1 Step -1

For j = 1 To i

 Print j;

 Next j

Print

Next i

End Sub


4

34

234

1234

Private Sub Command1_Click()

For i = 4 To 1 Step -1

For j = i To 4

 Print j;

 Next j

Print

Next i

End Sub


1  1

1  2

1  3

3  1

3  2

3  3

5  1

5  2

5  3

Private Sub Command1_Click()

For i = 1 To 5 Step 2

 For j = 1 To 3

  Print i, j

 Next j

Print

Next i

End Sub


*

**

***

****

***

**

*

For i = 1 To 4

 For j = 1 To i

 Print "*";

 Next j

Print

Next i

For i = 3 To 1 Step -1

 For j = 1 To i

 Print "*";

 Next j

Print

Next i


4

43

432

4321

For i = 1 To 4

 For j = 1 To i

 Print 5 - j;

 Next j

Print

Next i


نظرات()

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic