دانشجویان مواد دانشگاه تجن آدرس های اصلی وبلاگ: http://tumc.mihanblog.com http://tumc.blogsky.com نسخه ی انگلیسی وبلاگ: http://tumc.blog.com نسخه ی موبایل وبلاگ: http://tumc.blogsky.com/m http://tumc.mihanblog.com 2020-07-05T13:20:34+01:00 text/html 2014-05-21T07:23:43+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm سال اخر، ترم اخر، ماه اخر http://tumc.mihanblog.com/post/279 خیلی وقته که مطلبی تو وبلاگ نذاشتم. سعی میکنم بعد از تموم شدن این یه ماه دوباره مطالب جدید و مرتبط با رشته و هم چنین تحقیقات و مقالات رو بذارم و حداقل این دو سالی که به این وبلاگ رسیدگی نکردم رو جبران کنم. دلم تنگ شده و خواهد شد برای این لحظه ها و لحظه هایی که گذشت ...<br>ناگهان چه زود دیر می شود ... چهار سال گذشت و ماه اخر سال اخر تحصیلی از راه رسید و ... <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> text/html 2014-05-01T13:43:34+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm روغن سبوس برنج http://tumc.mihanblog.com/post/278 <font size="3"><b><span style="font-size: 12pt;"><span>·<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغن سبوس برنج:</span></b></font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">یکی دیگر از محصولات جانبی روغن سبوس برنج است که دارای پایداری مطلوبی است. پایداری روغن سبوس برنج به خاطر داشتن مقدار زیادی اسیدهای چرب اولئیک و لینولئیک و مقدار کم اسید ناپایدار لینولنیک و مقدار نسبتا زیاد آنتی اکسیدان طبیعی آلفاتوکوفرول است. </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">خواص</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آنتی اكسیدانی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تركیبات موجود در روغن سبوس، سیستم های</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بیولوژیكی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بدن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">را</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برابر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سرطان</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بیماری های عروقی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">طور</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">معمول</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آسیب</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">وارده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">وسیله</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">رادیكال های</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آزاد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كلسترول</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سلول</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">پدید</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">می آیند،</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">محافظت می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كند.</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تولید</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">خوراكی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سبوس</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برنج</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">عملا</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در بعضی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كشورها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">انجام</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; "> .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مثال</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ژاپن سالانه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بیش</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یك</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">صد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">هزارتن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">خوراكی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سبوس برنج</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تولید</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">گردد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">اما</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سبوس</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برنج</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">عنوان</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یك</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">پتانسیل</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كشورهای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كمتر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">توسعه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یافته مورد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">استفاده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">قرار</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">نمی گیرد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; "> .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">زیرا</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مدت</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تأخیر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آسیاب برنج</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و استخراج</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">باعث</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">افزایش</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">اسیدهای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">چرب آزاد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یك</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روش</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">پالایش</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ویژه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">جهت تولید</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">خوراكی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">نیاز دارد؛</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">لذا</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">این</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">امر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سبب</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">گردد كه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تهیه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">شده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">این گونه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كشور</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">غیراقتصادی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">گردد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">براونی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">درسال</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">١٩٠٣ این عمل را ناشی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">فعالیت</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یك</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">نوع</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آنزیم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ذكر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كرد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">پیشنهاد نمود</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بوسیله</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">حرارت</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">دادن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سبوس،</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">می توان</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از این</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">عمل</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تا حدی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">جلوگیری</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">نمود</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آنزیم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">را</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">غیر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">فعال</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كرد. ردی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">همكارانش</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">درسال</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">١٩٤٨سبوس</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برنج</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">را</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">طی چند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ساعت</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بعد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آسیاب</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بوسیله</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">نرمال</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">هگزان</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">استخراج نمودند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سالادی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">با</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كیفیت</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بالا</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تهیه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كردند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كه به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تصفیه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كمتری</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">نسبت</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تكنولوژی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">جدید</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تصفیه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و زدودن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">صمغ</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آن نیاز</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">داشت. تكنولوژی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">فرآیند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">استخراج بوسیله</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تاكشیا مجددا</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تكرار</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">شد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و بعدها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">نیز</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">اصلاح گردید. مطالعات</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">زیادی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">جهان</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">زمینه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">استخراج روغن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سبوس</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برنج</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">انجام</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">شده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تا</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بتوان</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغنی استخراج</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">نمود</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">خوراكی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">باشد . در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">حال حاضر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بعضی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كشورهای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">جهان،</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">جای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">استفاده خوراكی،</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">صنایع</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">دیگر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">جمله</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">صنایع</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">صابون</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سازی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و صنایع</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">رنگ</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از آن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">استفاده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كنند. در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بعضی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از كشورها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تولید</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ماده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ضد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كف</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ارزان</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">قیمت</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">خام سبوس</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برنج،</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">استفاده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">صنایع</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">شیمیایی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">محلی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به جای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مواد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ضد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كف</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تجارتی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یكی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">دیگر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كاربردهایی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">است كه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">پوسته</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">وسبوس</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برنج</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مطرح</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">است. لازم</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ذكر است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كف</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بعضی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">فرآیندهای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">شیمیایی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بوجود می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آید</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سبب</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مواد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">داخل</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ظرف</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">واكنش</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به بیرون</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ریخته</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و سبب</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بعضی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مشكلات</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">دیگر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">علاوه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به هدر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">رفتن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مواد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">اولیه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">گردد كه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بردن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">این مشكلات</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مواد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ضد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كف</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">متعددی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">استفاده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">می شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كه فرمول</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">صحیح</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مقدار</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مصرفی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ماده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ضد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كف</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یك</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ماده كف</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كننده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بوسیله</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آزمایش</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سعی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و خطا</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بدست</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آید</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; "> .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> روغن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">خام</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سبوس</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برنج</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">معمولا</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">دارای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">٦</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تا</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">٨</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">درصد موادمومی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بعلاوه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">اسیدهای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">چرب</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آزاد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">گلیسریدها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">می باشد. خارج</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">نمودن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مواد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مومی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مخلوط</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">با</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">اسیدهای چرب</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آزاد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">خام</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سبوس</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برنج،</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سبب</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">می شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كه ماده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ضد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كف</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تولیدی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">دارای</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بازده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بیشتری</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">باشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">خواص بهتری</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">داشته</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">باشد. بنابراین</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">گرفتن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مواد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مومی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغن خام</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سبوس</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برنج</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">عنوان</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یك</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مرحله</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">قبل</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">استفاده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از آن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">عنوان</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ماده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ضد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كف</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">صنایع</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">شیمیایی پیشنهاد شده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">است. براساس</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آمار</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سال</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">١٣٧٨</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">وزارت</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كشاورزی،</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">وزن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">پوسته</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و سبوس</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برنج</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تولید</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">شده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">دركشور</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بالغ</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">٤٥٠</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">هزار</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تن درسال<span>&nbsp; </span>می باشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">عنوان</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كود</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مزارع مصرف</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">می گردد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">با</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">عنایت</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">میزان</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">موجود</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آن؛ سبوس</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">برنج</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تواند</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">به</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">عنوان</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یك</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">دیگر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">تهیه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">روغن خوراكی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یا</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ماده</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ضد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كف</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و یا</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">كاربرد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">صنایع</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">دیگر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">از جمله</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">صنایع</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">صابون</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سازی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">مورد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">توجه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">قرار</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">گیرد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; "></span><span style="font-size: 12pt;"> </span></font></p> text/html 2013-12-18T08:05:47+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm فراورده های گوشتی خوک http://tumc.mihanblog.com/post/270 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:right 14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">فراورده ها</span></b><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:right 14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در بحث فراورده های گوشتی، انتخاب نوع گوشت مصرفی و افزودنی های آن به فرهنگ و عقاید مذهبی هر منطقه وابسته بوده و باید به آن توجه داشت. صنعت گوشت یکی از صنایع بزرگ در آلمان، فرانسه و ایتالیا است. گوشت گاو و گوشت مرغ بیشتر به صورت تازه (غیرمنجمد) مصرف می شود و فقط مقدار کمی از آن ها به صورت فرایند شده مورد استفاده قرار می گیرند. در مقابل، گوشت خوک، بیشتر فراوری شده و محصولات متنوعی از آن به ویژه انواع سوسیس و قطعات عمل آوری شده تولید می گردد. در بین محصولات و فراورده های تهیه شده از گوشت و اندام خوک می توان به موارد ذیل اشاره نمود:</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 14.4pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">به عنوان یکی از مواد اولیه ی تهیه فراورده های گوشتی خام، در کنار گوشت حیوانات دیگری نظیر گاو، گوسفند و ماکیان و ... استفاده می شود. در این بین مهم ترین عامل تعیین کننده کیفیت فراورده های گوشتی، گوشت خالص بدون چربی (لخم) است که در میزان ظرفیت نگهداری آب، توزیع یکنواخت ذرات چربی و انسجام محصول، بهبود کیفیت نهایی و کاهش میزان مشکلات احتمالی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در ادامه عملیات موثر است. معمولا میزان گوشت لخم در فراورده های گوشتی حاصل از گوشت خوک در کشور انگلیس 65 درصد و در سایر فراورده های گوشتی حداقل 50 درصد بوده و کمتر از آن مجاز نیست.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 14.4pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در تولید کالباس جگر از مخلوط گوشت خوک و اندام های جگر و قلب این حیوان در کنار افزودنی های دیگر استفاده می شود.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 14.4pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در تولید پودینگ سیاه یا سوسیس خونی که از محصولات شمال انگلستان است گوشت ماهیچه کاربرد ندارد بلکه شامل مقادیر زیاد خون (48%)، چربی خوک (25%) و ترکیبات پر کننده، ضد انعقاد کننده و رنگ دهنده ها استفاده می شود.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 14.4pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در تهیه سوسیس های تخمیری نیز در کشورهای اروپای شمالی، مرکزی و شرقی، امریکا و چین از گوشت خوک استفاده می شود و هم چنین استفاده از چربی خوک به دلیل دارا بودن مقادیر پایین اسید چرب غیراشباع متداول می باشد.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:right 14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">طبق بررسی های به عمل آمده بر روی ساختار صنعت غذا در آمریکا و اروپا، در آمریکا (سال 1997) 710 میلیارد دلار معادل با 10.7% تولید ناخالصی داخلی (</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;">GDF</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>) صرف خرید محصولات غذایی شده است و مصرف سالانه هر نفر در رابطه با برخی غذاهای مهم در سال 97-98 در آمریکا بیانگر آن است که مصرف گوشت خوک 20 </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;">kg</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span> بوده است.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2013-06-27T16:09:13+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm هیچ http://tumc.mihanblog.com/post/268 خیلی دلم تنگ شده واسه .................. text/html 2013-01-26T14:12:26+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm ویتامین ها http://tumc.mihanblog.com/post/267 <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>ویتامین ها:</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>ویتامین ها ترکیبات آلی (حاوی کربن) هستند که در بیشتر مواد غذایی به مقدار جزیی وجود دارند. اگرچه میزان مورد نیاز روزانه بدن به هر یک از ویتامین ها بسیار جزیی می باشد، ولی برای ادامه حیات، رشد و تولید مثل وجود همین مقدار کم بسیار ضروری و اساسی است. ویتامین ها در منابع گیاهی و حیوانی وجود دارند. اگر غذای انسان متنوع و ترکیبی از فراورده های گیاهی و حیوانی باشد و طوری تهیه و نگهداری گردد که به ترکیبات طبیعی آن ها لطمه و خسارتی وارد نگردد می تواند تمام یا قسمت عمده ویتامین مورد نیاز اظخاص از طریق غذاها تامین شود.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>ویتامین ها هر کدام دارای ساختمان شیمیایی ویژه ای هستند و هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند و فقط به دلیل این که تمام آن ها بهمیزان کم برای اعمال حیاتی لازم بوده اند در یک گروه و به نام ویتامین نامیده شده اند.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>نقش ویتامین ها در بدن:</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>با وجودی که ویتامین ها هر کدام نقش جداگانه ای را بر عهده دارند، ولی به طور کلی نقش ویتامین ها را در بدن می توان به صورت زیر خلاصه کرد:</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>1. کمک به رشد </FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>2. کمک به تولید نسل های سالم</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>3. حفظ سلامت بدن</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>4. دخالت در واکنش های متابولیسم مواد مغذی</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>5. عالیت طبیعی اشتها و دستگاه گوارش</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>6. شرکت در واکنش های عصبی و روانی</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>7. سلامت بافت ها و مقاومت در برابر عفونت ها</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>تقسیم بندی ویتامین ها:</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>ویتامین ها را بر حسب قابلیت حل آن ها در چربی یا آ ب به دو دسته تقسیم می کنند:</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>1. ویتامنی هیا محلول در چربی : A, D, E, K</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>2. ویتامین های محلول در آب : C و گروه B</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>علاوه بر ساختمان شیمیایی و قابلیت حل این دو دسته از ویتامنیها از نظر بعضی ویژگی ها نیز با یکدیگر اختلاف دارند. که عبارت است از:</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>- ویتامین های محلول در چربی بر خلاف ویتامین های محلول در آب، از راه ادرار دفع نمی شوند.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>- ویتامین های محلول در چربینسبت به حرارت مقاومت بیشتری دارند و در شرایط پخت و کنسروسازی و نگهداری مواد غذایی، کمتر از دست می روند.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>- اکثر ویتامین های محلول در آب در بدن ذخیره نمی شوند و مازاد آنها دفع می گردد، ولی ویتامین های محلول در چربی در بدن به ویژه در کبد ذخیره می شوند.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>- به علت ذخیره شدن ویتامین های محلول در چربی، مقدار مصرف زیادی از ویتامین های A ، D و K ممکن است در دراز مدت ایجاد مسمومیت نماید.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>- بعضی از ترکیبات آلی وجود دارند که ساختمان شیمیایی آن ها در بدن تغییر&nbsp; کرده، تبدیل به ویتامین ها می شوند که به آن ها پیش ساز ویتامین می گویند. بعضی از ویتامین های محلول در چربی از این راه بدست می آیند. مانند کاروتن که پیش ساز ویتامین A و کلسترول که پیش ساز ویتامین D می باشد.</FONT></P> text/html 2012-05-24T05:52:57+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm نیشکر http://tumc.mihanblog.com/post/265 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نیشکر</span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">انواع روش‌هاى کاشت نیشکر</span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">- کاشت قلمه</span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">قطعه‌اى که براى تهیه قلمه انتخاب مى‌شود معمولاً از میان مزارع کشت جدید -</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA">Plant</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span> یا مزارع راتون‌هاى اولیه- (مزرعه بازروئى شده) که داراى رشد کافى و نیشکر یکنواخت و عارى از بیمارى و آفت هستند، برگزیده مى‌شود که چند ماه قبل از کشت، این قطعات مورد مراقبت‌هاى ویژه قرار مى‌گیرند.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در ایران براى تهیه قلمه مناسب، از قمه‌ نى‌برى و یا داس‌هاى مخصوص که قبلاً ضدعفونى شده باشد استفاده مى‌شود تا از سرایت بیمارى‌هاى قارچى به گیاه جلوگیرى شود.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">قلمه انتخابى حداقل داراى ۳ جوانه و طول آن بین ۳۰ تا ۶۰ سانتى‌متر و محل قطع آن در وسط دوگره مى‌باشد. </span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">براى پیشگیرى از سرایت امراض، قلمه‌ها را کاملاً ضدعفونى کرده و دقت مى‌شود که فاصله بین زمان قطع و کاشت قلمه بسیار کوتاه باشد.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">- کاشت بذر</span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">کاشت بذر هنگامى انجام مى‌گیرد که هدف، تولید نژاد جدیدى از نیشکر است که بدین‌ترتیب محققین اصلاح نبات مى‌توانند نژادهاى جدیدى از نیشکر را از نظر زودرسی، مطابقت با آب و هواى محیط‌‌ هاى مختلف، مقاومت در مقابل بیمارى‌ها، افزایش میزان محصول، مقاومت به ورس و درصد قند را به‌وجود آورند.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">براى عمل آورى نیشکر چهار عملیات اصلى آماده سازى زمین، کاشت، داشت و برداشت در بخش کشاورزى به شرح زیر انجام مى گردد:</span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱ - آماده سازى زمین:</span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هر کدام از کشت و صنعت هى هفتگانه توسعه نیشکر تقریبا دارى ۱۲ هزار هکتار مزرعه نیشکر بوده که هرکدام به ۶ قطعه ۲ هزار هکتارى تقسیم مى شوند. در هر فصل زراعی، ۱۰ هزار هکتار زیر کشت (۵ قطعه ۲ هزار هکتاری) و ۲ هزار هکتار باقى مانده بصورت آیش مى باشد. </span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۲- کاشت:</span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در این مرحله، قلمه هاى نى با ماشین مخصوص بصورت دو ردیفه و(</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">Over lap</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>) کاشته شده و روى آن ۳ الى ۵ سانتیمتر خاک پاشیده میشود.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۳- داشت:</span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">عمده فعالیت هایى که در مرحله داشت صورت مى گیرد شامل: آبیاری، کوددهی، علف کشى، دفع آفات و هلینگ آپ مى باشد.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۴- برداشت:</span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">برداشت نى با دروگرها (</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA">Harvester</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>) صورت مى گیرد. تناژ برداشت محصول در سال اول کشت تا ۱۳۰ تن در هکتار خواهد بود و در شرایط عادى نیز نباید کمتر از ۷۰ تن باشد از هر مزرعه پنج سال بهره بردارى مى شود.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سال اول برداشت از مزرعه را </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA">Plant</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span> و سالهاى دوم الى پنجم را </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA">Rotoon</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span> مى نامند. نیشکر پس از برداشت توسط کامیون هاى حامل (یا وسایل دیگر حمل) به کارخانه منتقل و برى تبدیل شدن به شکر مراحل متعددى را طى می کند.</span></p> text/html 2012-05-23T13:58:51+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm سویا http://tumc.mihanblog.com/post/263 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">خصوصیات گیاه سویا:</span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">این گیاه در فارسی با نام های متفاوتی از جمله، سوژا، لوبیا روغنی، لوبیا چینی، نخود فرنگی چینی و لوبیا منچوری نامیده شده است . در زبان انگلیسی به </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt">soybean</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span dir="RTL"></span> </span><span style="font-size: 13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">مشهور است. سویا گیاهی است که در بهار به عنوان کشت اول و در تابستان به عنوان کشت دوم کاشته می شود . سویا دارای ریشه اصلی عمیقی بوده که می تواند تا 150 سانتی متری خاک نیز نفوذ نماید. در سویا علاوه بر ریشه اصلی، ریشه فرعی به صورت حجمی نیز وجود دارد که در صورت مساعد بودن شرایط و وجود باکتری های همزیست سویا، ازت موجود در هوا را در گره های ریشه سویا تثبیت می نماید. سویا گیاهی روز کوتاه است. رنگ گل های آن متنوع می باشد. (از جمله سفید ، بنفش و صورتی ) گل آذین آن، خوشه ای و دانه ی آن کلیوی یا گرد می باشند. سویا در دمای 8 تا 10 درجه ی سانتی گراد جوانه می زند، سویا گیاهی است کاملاً&nbsp; خودگشن و میزان دگر گشنی در آن کمتر از5 درصد گزارش شده است. لذا می توان از بذور برداشت شده برای کشت سال های بعد استفاده کرد. گلدهی در سویا با روزهای کوتاه تحریک می شود. وزن هزار دانه در سویا بین 80 تا 450 گرم متغیر است. اما در ارقام&nbsp; زراعی متداول&nbsp; وزن هزار دانه، بین120 تا 230 گرم می باشد. دانه که بازده اقتصادی سویا ست حدود 47 درصد وزن اصلی گیاه را در زمان رسیدن تشکیل می دهد. </span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">کاشت سویا : </span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">1) خشکه کاری:</span></b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"> پس از آماده سازی زمین، بصورت فا رو با فاصله خطوط60-50 سانتی متر با استفاده ازدستگاه های پنو ماتیک با صفحه های مخصوص سویا، عملیات کاشت انجام می گیرد. میزان مصرف بذر دراین روش 110-90 کیلوگرم بسته به نوع رقم می باشد&nbsp;. فاصله روی ردیف 8-3 سانتی متر وعمق کاشت&nbsp; 5 -3&nbsp; سانتی متر می باشد&nbsp;، سویا از نظر عملکرد به شدت نسبت به فاصله ردیف واکنش نشان می دهد. آبیاری در این روش بصورت نواری و هر 20-15 روز یکبار، با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه صورت می گیرد و در مجموع بین 4-3 بار آبیاری انجام می گیرد. میزان آب مصرفی در روش بارانی در دشت مغان بین 5 تا 7 هزار متر مکعب می باشد. </span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">2) هیرم کاری:</span></b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"> در این روش با از بین بردن کاه و کلش پس ازبرداشت غلات، زمین را بلافاصله آبیاری می کنند و پس از گاورو شدن زمین، 150-120 کیلوگرم بذر با دستگاه ردیف کار مناسب کشت می شود&nbsp;و آبیاری تا زمان ظهور گل ها متوقف می شود، سپس در مرحله گل دهی آبیاری دوم انجام می گیرد و ابیاری سوم نیز در مرحله پر شدن دانه ها صورت می گیرد. </span><span style="font-size: 13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">در مجموع با آب قبل از کاشت که به آب هیرم معروف است معمولاً سه بار آبیاری انجام می گیرد. در مواردی که هوا بسیار گرم باشد و یا زمین شیب دار باشد، ممکن است آبیاری چهارم نیز ضرورت پیدا کند.</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">برداشت سویا </span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">ریزش کامل برگ ها در زمان رسیدن گیاه نشان می دهد که محصول در مدت یک هفته، آماده برداشت خواهد بود رطوبت دانه 5 روز پس&nbsp;از ریزش تمام برگ ها به کمتر از 15 درصد می رسد، در مجموع پیشنهاد می شود، محصول سویا در رطوبت 13 در صد برداشت گردد. در حالت کلی از برداشت در هوای بارانی جداً بایستی خوداری کرد. روش برداشت نیز بر دو نوع است: در روش اول با استفاده از کمباین، عمل برداشت سویا انجام <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>می گیرد، در این روش زمان کوتاه و هزینه پایین است، اما مقداری&nbsp; از محصول در ساقه ی بوته ها بر روی زمین می ماند و برداشت نمی گردد لذا افت محصول در این روش بیشتر از روش برداشت دستی است . در روش دوم که موسوم به روش دستی است، بوته ها بصورت دستی توسط کارگر با داس چیده شده و سپس با کمباین کوبیده <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>می شوند. در این روش، افت محصول به حداقل می رسد، اما هزینه کارگری افزایش پیدا می کند.</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> text/html 2012-05-22T13:30:48+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm شاهنامه http://tumc.mihanblog.com/post/262 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule: exactly"><span class="verse"><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">به <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نام <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خداوند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>جان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خرد</span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"> <span class="verse"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span>کزین <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>برتر <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اندیشه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>برنگذرد</span> <span class="verse"></span></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule: exactly"><span class="verse"><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">خداوند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نام <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خداوند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>جای</span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span class="verse"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span>خداوند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>روزی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ده <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>رهنمای</span> </span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule: exactly"><span class="verse"><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">خداوند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>کیوان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>گردان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>سپهر</span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span class="verse">فروزنده <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ماه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ناهید <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مهر</span> <span class="verse"></span></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule: exactly"><span class="verse"><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">ز <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نام <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نشان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و گمان برترست</span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span class="verse">نگارنده‌ی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بر <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>شده <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>پیکرست</span> </span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule: exactly"><span class="verse"><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">به <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بینندگان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>آفریننده <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>را</span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span class="verse"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نبینی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>مرنجان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>دو <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بیننده <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>را</span> </span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule: exactly"><span class="verse"><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">نیابد <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بدو <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نیز <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اندیشه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>راه </span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span class="verse"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span>که <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>او <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>برتر <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>از <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نام <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و از جایگاه</span> </span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule: exactly"><span class="verse"><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">سخن هر چه زین گوهران <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بگذرد</span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span class="verse"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>نیابد <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بدو <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>راه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>جان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و خرد</span> </span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule: exactly"><span class="verse"><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">خرد <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>گر <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>سخن <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>برگزیند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>همی</span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="verse">همان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>را <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>گزیند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>که <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بیند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>همی</span> <span class="verse"></span></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule: exactly"><span class="verse"><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">ستودن نداند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>کس او را <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>چو هست</span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span class="verse">میان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بندگی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>را <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ببایدت <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بست</span> <span class="verse"></span></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule: exactly"><span class="verse"><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">خرد را و جان را همی سنجد اوی</span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"> <span class="verse"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در اندیشه‌ ی سخته <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>کی گنجد اوی</span></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"></span></p> text/html 2012-02-25T06:33:42+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm روباه و زاغ http://tumc.mihanblog.com/post/260 <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl><STRONG><FONT color=#36424a><IMG style="WIDTH: 417px; HEIGHT: 378px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.negahak.com/album/fun/guoc2g5554RubahoZaq_90.gif" width=641 height=686></FONT></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl><STRONG><FONT color=#36424a>روباه و زاغ </FONT></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>زاغکی غالب پنیری دید</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>از همان پاستوریزه های سفید<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>پس به دندان گرفت و پرواز کرد<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>روی شاخ چنار مأوا کرد<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>اتفاقا" از آن محل روباه<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>میگذشت و از پنیر شد آگاه<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>گفت اینجا شده فشن تی وی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>چه ویویی ؛ چه پرسپکتیوی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>محشری در تناسب اندام<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>کشته تیپ تو صد خاص و عوام<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>دارم ام پی تیری آوازت<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>شاهکاره ؛ شبیه اعجازت<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>ولی اینها کفاف ما ندهد<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>لطف اجرای زنده را ندهد<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>ای به آواز شهره در دنیا<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>یک&nbsp;دهن میهمان بکن ما را<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>زاغ بی وقفه قورت داد پنیر<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>آن همه حیله کرد بی تأثیر<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>گفت: کوتاه کن سخن؛ لطفا"<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>پاس کردم کلاس دوم من<o:p></o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-02-22T14:40:09+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm فارسی http://tumc.mihanblog.com/post/259 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">فایل حاوی جزوه ی آموزشی را از طریق لینک زیر دریافت نمایید:</font></font></span></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><a href="http://www.4shared.com/zip/0P4CPpBP/Persian.html" target="" title=""><font size="3">http://www.4shared.com/zip/0P4CPpBP/Persian.html</font></a><a href="http://hipfile.com/4e4sw6ec3g8k/Persian.zip.html" target="" title=""><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"></font></font></span></a></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">توجه: فایل ها دارای رمز می باشند و رمز آن ها شناسه ی تازه داماد کلاس می باشد و آن را می توانید از طریق صفحه ی دانشجویان مواد دانشگاه تجن بیابید.</font></font></span></p> text/html 2012-02-11T11:50:23+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm آدرس های وبلاگ http://tumc.mihanblog.com/post/254 <div style="direction:ltr;text-align:left"><p align="right" style="direction: rtl">آدرس های اصلی وبلاگ: </p><p align="left"><a href="http://tumc.mihanblog.com/" target="_blank" title="">http://tumc.mihanblog.com/</a></p><p align="left"><a href="http://tumc.blogsky.com/" target="_blank" title="">http://tumc.blogsky.com/</a></p><p align="right" style="direction: rtl">نسخه ی انگلیسی وبلاگ:</p><p align="left"><a href="http://tumc.blog.com" target="_blank" title="">http://tumc.blog.com/</a></p><p align="right" style="direction: rtl">نسخه ی موبایل وبلاگ:</p><p align="left"><a href="http://tumc.blogsky.com/m" target="" title="">http://tumc.blogsky.com/m</a></p></div> text/html 2012-01-31T14:39:16+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm آنزیم ها http://tumc.mihanblog.com/post/251 <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>مکانیسم عمل آنزیم ها :</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3>&nbsp;آنزیم</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3> </FONT></SPAN><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>ها پروتئین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>های هستند که توسط سلول</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>های موجودات زنده یرای انجام عمل ویژۀ کاتالیز واکنش های شیمیایی، اختصاص یافته اند. آنزیم ها سرعتی را که در آن، واکنش ها به حالت تعادل نزدیک می شوند، افزایش می دهند. سرعت واکنش به این صورت تعریف شده است تغییر مقدار مواد اولیه&nbsp;&nbsp;یا محصولات عمل (برحسب مول یا گرم ) در واحد زمان، آنزیم با عمل کردن به عنوان یک کاتالیز باعث افزایش سرعت واکنش می شود. کاتالیزورها بطور اعم و آنزیم ها به طور اخص دارای دو ویژگی مهم هستند که نباید فراموش شود. اولین ویژگی این است که آنزیم&nbsp;&nbsp;با وجود وارد شدن در واکنش شیمیایی، تغییر نمی کند. ویژگی دوّم &nbsp;این که: آنزیم، ثابت &nbsp;تعادل واکنش را تغییر نمی دهد و فقط باعث افزایش سرعتی می شود که در آن واکنش به حالت&nbsp; تعادل نزدیک می گردد. بنابراین، یک &nbsp;کاتالیزور باعث&nbsp; افزایش سرعت واکنش می شود ولی خواص ترمودینامیکی&nbsp; سیستمی را که با آن&nbsp; در واکنش متقابل است، تعییر نمی دهد. <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>آنزیم ها کاتالیزورهایی کارا و بسیاراختصاصی هستند:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><FONT size=3>آنزیم هایی که تبدیل یک یا چند ترکیب (سوبستراها) را به یک یا چند ترکیب (محصول ها) کاتالیز می کنند باعث &nbsp;افزایش حداقل 10 برابر سرعت نسبت&nbsp; به واکنش بدون کاتالیز می شوند. مثل تمام کاتالیزورها، آنزیم ها نه مصرف می شوند و نه در اثر شرکت در یک &nbsp;واکنش دچار تغییر دائمی می شوند . آنزیم ها علاوه بر کارایی بالا، کاتالیزورهایی بسیار انتخابی هستند برخلاف کاتالیزورهای مورد استفاده در شیمی، آنزیم ها هم برای نوع &nbsp;واکنش کاتالیز شده و هم &nbsp;برای یک سوبسترای خاص یا یک مجموعۀ کوچک از سوبسترا هایی که ارتباط نزدیک دارند، اختصاصی هستند و معمولا فقط واکنش مربوط به ایزومرهای فضایی خاص مربوط به یک ترکیب معین را کاتالیز می کنند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><FONT size=3>&nbsp;آنزیم ها براساس نوع واکنش به 6 دسته طبقه بندی می شوند:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>۱- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>اکسیدوردوکتازها: اکسیداسیون واحیاء را کاتالیز می کنند. <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><FONT size=3>2- ترانسفرازها: انتقال گروه هایی مثل متیل، گلیکوزیل یا گروه های فسفریل را کاتالیز می کنند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>3- هیدرولاز ها: شکست هیدرولیتیک پیوند های </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr>C-C</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>و</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr>C-O</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>و</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr>C-N</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>و سایر پیوند ها را کاتالیز می کنند.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>4- لیازها: شکست هیدرولیتیک پیوندهای </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr>C-C</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr>C-O</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>و</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr>C-N</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> سایر پیوند ها را با حذف اتم و باقی گذاشتن پیوندهای دوگانه کاتالیز می کند.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><FONT size=3>5- ایزومرازها: تغییرات هندسی یا ساختمان درون یک مولکول را کاتالیز می کنند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>6- لیگازها: اتصال دو مولکول را به همدیگر توأم با هیدرولیز </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr>ATP</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> کاتالیز می کند.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>مکانیزم آنزیم ها:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><FONT size=3>آنزیم ها نمی توانند موجب تغییر تعادل در یک واکنش بیوشیمیایی شوند زیرا موجب &nbsp;افزایش سرعت رفت و برگشت به مقادیر یکسانی&nbsp;می شوند بنابراین آنزیم ها فقط باعث تسریع&nbsp; در برقراری تعادل می شوند به عنوان مثال چنان چه درغیاب آنزیم چندین ساعت وقت لازم است تا یک واکنش به حالت تعادل برسد، در حضور آنزیم&nbsp; مناسب، تعادل در طی یک ثانیه برقرار می شود زیرا آنزیم &nbsp;به علت&nbsp; ساختمان فضائی خاص خود می تواند با سوبسترا ترکیب شده و کمپلکس آنزیم- سوبسترا را به وجود آورد بنابراین غلظت سوبسترا در&nbsp; مناطقی از سیستم افزایش&nbsp; فوق العاده زیادی پیدا می کند، در نتیجه برخورد مولکول های واکنش کننده با یکدیگر زیاد می شود علاوه بر این آنزیم &nbsp;به تنهائی و یا به کمک کوفاکتور قادر است در ساختمان مولکولی سوبسترا تغییراتی ایجاد کرده و آن را به فرم فعال و انتقالی تبدیل نماید به طوری که قادر باشد از سد انرژی عبور کرده و به حالت انتقال برسد، بدون اینکه نیازی به حرارت زیاد و یا محیط های اسیدی قوی وجود داشته باشد بنابراین آنزیم ها با ایجاد کمپلکس هائی با سوبسترا، موجب کاهش انرژی آزاد اکیتواسیون و پایدارشدن وضعیت انتقال و در نتیجه افزایش غلظت سوبسترا در وضعیت انتقالی و تسریع واکنش می شوند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>نظریه هایی که درمورد نحوی عمل آنزیم بیان شده است:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><FONT size=3>نظریه قفل و کلید: بر اساس آن جایگاه کاتالیز آنزیم و سوبسترا دارای ساختمان مکمل یکدیگر می باشند به طوری که هر آنزیم فقط به سوبسترای خاص خود متصل می شود، مثل قفل و کلید یکی از نواقص این مدل، شکل بدون تغییر جایگاه کاتالیز آن است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><FONT size=3>مدل قالب القاء شده برای جایگاه کاتالیز: یکی ازخصوصیات بارز آن قابلیت انعطاف جایگاه کاتالیز می باشد به این ترتیب که سوبسترا سبب القاء یک تغییر شکل مولکولی در ساختمان پروتئینی آنزیم می گردد و با این عمل، آنزیم اسیدهای آمینه و گروه های دیگر را در جهت&nbsp;مناسبی قرار می دهد تا اتصال و یا کاتالیز (یا هردو) به بهترین شکل انجام شود.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><FONT size=3>&nbsp;عوامل موثر بر سرعت واکنش های آنزیمی:&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>۱-</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>دما : در موجودات مختلف دمایی که آنزیم در بیشترین فعالیت و بالاترین سرعت دارد (دمای بهینه) متفاوت است .<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>2-</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr>PH : PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> با تغییر شرایط یونیزاسیون محلول یا تغییر غلظت یونی محلول، سرعت محلول را کاهش می دهد.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><FONT size=3>3-غلظت آنزیم : هرچه غلظت آنزیم بیشتر باشد، سرعت واکنش های آنزیمی&nbsp; بیشتر است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><FONT size=3>4- غلظت سوبسترا: هر چه قدر غلظت سوبسترا افزایش یابد سرعت واکنش های آنزیمی نیز افزایش می یابد اما این مقدار محدود است زیرا تعداد آنزیم ها محدود است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>۵-</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>غلظت کوفاکتورها و کوآنزیم ها : بعضی از آنزیم ها برای انجام عمل خود نیاز به کوفاکتور یا کوآنزیم دارند.&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><FONT size=3>6-غلظت یون ها ونمک ها <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA>مهار کننده ها:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><FONT size=3>بعضی از ترکیبات قادرند که با عوامل شیمیائی موجود در جایگاه فعال آنزیم یا با کوآنزیم و یا با یون های فعال کننده آنزیم ترکیب شده و سدی در مقابل فعالیت کاتالیزوری آنزیم&nbsp; ایجاد کنند مهارکننده ها را بر اساس نحوه اثر آن ها به دو دسته تقسیم می کنند:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><FONT size=3>الف) مهارکننده های برگشت پذیرکه خود به دو دسته تقسیم می شوند: 1-مهارکننده های رقابتی 2-مهارکننده های غیررقابتی.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=AR-SA><FONT size=3>ب) مهارکننده های برگشت ناپذیر</FONT></SPAN></P> text/html 2012-01-30T11:36:11+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm دروس ارائه شده در ترم جدید http://tumc.mihanblog.com/post/250 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دروس ارائه شده در ترم جدید<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-table-dir: bidi" dir=rtl class=MsoTableGrid border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1" vAlign=top width=205> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>درس<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 85.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1" vAlign=top width=114> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تعداد واحد<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1" vAlign=top width=108> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شهریه (ریال)<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 4.25pt; mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1" vAlign=top width=205> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>فارسی<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 85.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=114> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>3<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=108> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>254100<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 4.25pt; mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1" vAlign=top width=205> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تربیت بدنی 1<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 85.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=114> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>1<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=108> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>242000<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 4.25pt; mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1" vAlign=top width=205> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>فیزیک الکتریسیته و مغناطیس<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 85.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=114> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>3<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=108> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>477400<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 4.25pt; mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1" vAlign=top width=205> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>علوم زراعی<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 85.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=114> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=108> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>303600<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 4.25pt; mso-yfti-irow: 5"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1" vAlign=top width=205> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ترمودینامیک<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 85.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=114> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>3<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=108> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>455400<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 4.25pt; mso-yfti-irow: 6"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1" vAlign=top width=205> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>استاتیک و مقاومت مصالح<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 85.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=114> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>3<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=108> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>471900<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 4.25pt; mso-yfti-irow: 7"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1" vAlign=top width=205> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شیمی مواد غذایی<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 85.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=114> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>4<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=108> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>607200<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 4.25pt; mso-yfti-irow: 8"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 239.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1" vAlign=top width=319 colSpan=2> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>جمع شهریه متغیر<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=108> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2811600<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 4.25pt; mso-yfti-irow: 9"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 239.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1" vAlign=top width=319 colSpan=2> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شهریه ثابت<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=108> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>1760000<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 4.25pt; mso-yfti-irow: 10; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 239.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1" vAlign=top width=319 colSpan=2> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مبلغ کل<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 4.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1" vAlign=top width=108> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang=FA>4571600<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>از 10/11 تا 16/11 مهلت انخاب واحد برای ترم جدید می باشد.</FONT></P> text/html 2012-01-28T12:11:47+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm چه زود دیر شد http://tumc.mihanblog.com/post/249 <div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4">ناگهان چه زود می رسد و چه زود دیر می شود</font><br></div><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4">همین دیروز بود، انتخاب واحد و شروع کلاس ها. اما امروز بود، آخرین امتحان و پایان کلاس ها و همین فردا خواهد بود، انتخاب واحد و شروع دوباره کلاس ها. یاد خاطرات، افکار را در هم می شکند، چشم ها را می گریاند و لحظه ها را بی تاب می کند که باز دوباره بیاید آن روزگارانی که یاد می شود اما چه فایده که یادی بیش نیست و خاطره ایست که تکرار ناشدنی است. اما هنوز هم روزها باقیست، فردایی هم هست، حیف که آن هم زود دیر می شود. چه کنیم دنیا این گونه در گذر و است، رحم بر هیچ ثانیه ای ندارد چه رسد به خاطراتی که چند صباحی پیش گذشت. تا آمدیم از خوبی بگوییم، دوباره داد و بیداد برخاست. <br></font><div style="text-align: center;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4">کاش روزگار این طور نبود و هر دمش این طور فریاد نبود</font><br></div><br></div> text/html 2012-01-25T12:25:55+01:00 tumc.mihanblog.com ArAm ویژوال بیسیک - تمرین ها 3 http://tumc.mihanblog.com/post/248 <div style="direction:ltr;text-align:left"><p style="text-align: left;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">سوالات امتحان ترم 8 صنایع </span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">تقسیم از طریق تفریق</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Private Sub Command1_Click</span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">()</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">x = Val(Text1</span><span style="font-size: 12pt; ">)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">y = Val(Text2</span><span style="font-size: 12pt; ">)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">i = 0</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">While x &gt; 0</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">x = x - y</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">i = i + 1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Wend</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print i</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">End Sub</span></font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "> <hr size="2" width="100%" align="left"> </span></font></div><font size="2"> </font><p style="text-align: left;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">توان رسانی از طریق جمع</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Private Sub Command1_Click()</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">x = Val(Text1)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">y = Val(Text2)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">f = 1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">i = 1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">While y &gt;= i</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">f = f * x</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">i = i + 1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Wend</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print f</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">End Sub</span></font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "> <hr size="2" width="100%" align="left"> </span></font></div><font size="2"> </font><p style="text-align: left;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">به توان رساندن</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Private Sub Command1_Click()</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim a As Integer</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim b As Integer</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">a = Val(Text1.Text)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">b = Val(Text2.Text)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">c = a ^ b</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print c</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">End Sub</span></font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "> <hr size="2" width="100%" align="left"> </span></font></div><font size="2"> </font><p style="text-align: left;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">تبدیل سن به سال به معادل هر سال برابر با 30156 * 10<sup>7</sup> </span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Private Sub Command</span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">1</span><span style="font-size: 12pt; ">_Click</span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">()</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim a As Currency</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim b As Currency</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">a = Val(Text</span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">1</span><span style="font-size: 12pt; ">.Text</span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">(</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">b = a * </span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">30156 </span><span style="font-size: 12pt; ">* </span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">10 </span><span style="font-size: 12pt; ">^ </span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">7</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print b</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">End Sub</span></font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "> <hr size="2" width="100%" align="left"> </span></font></div><font size="2"> </font><p style="text-align: left;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">مجموع ارقام عددی 5 رقمی</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Private Sub Command1_Click()</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim a As integer</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim b As integer</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">a = Val(Text1.Text)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">b = a Mod 10</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">a = a \ 10</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">b = b + (a Mod 10)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">a = a \ 10</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">b = b + (a Mod 10)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">a = a \ 10</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">b = b + (a Mod 10)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">b = b + (a \ 10)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print b</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">End Sub</span></font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "> <hr size="2" width="100%" align="left"> </span></font></div><font size="2"> </font><p style="text-align: left;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="AR-SA">نتیجه ی 4 عمل اصلی</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Private Sub Command1_Click()</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim a As Integer</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim b As Integer</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim c As Integer</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim d As Integer</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim e As Integer</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim f As Integer</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">a = Val(Text1.Text)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">b = Val(Text2.Text)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">c = a + b</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">d = a - b</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">e = a * b</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">f = a / b</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Label1.Caption = Str(c)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Label7.Caption = Str(f)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Label3.Caption = Str(e)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Label5.Caption = Str(d)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">End Sub</span></font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "> <hr size="2" width="100%" align="left"> </span></font></div><font size="2"> </font><p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">123</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">12345</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">123</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For i = 1 To 5 Step 2</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For j = 1 To i</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print j;</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next j</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next i</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For i = 3 To 1 Step -2</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For j = 1 To i</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print j;</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next j</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next i</span></font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "> <hr size="2" width="100%" align="left"> </span></font></div><font size="2"> </font><p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">123</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">123456</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">123</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print 1;</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For i = 0 To 6 Step 3</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp;</span>For j = 1 To i</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp;</span>Print j;</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp;</span>Next j</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next i</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For i = 3 To 1 Step -2</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For j = 1 To i</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print j;</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next j</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next i</span></font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "> <hr size="2" width="100%" align="left"> </span></font></div><font size="2"> </font><p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;</span>*</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp; </span>***</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">*****</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>***</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp; </span>***</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp; </span>***</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For i = 1 To 5 Step 2</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For k = 2.5 - (i / 2) To 1 Step -1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print " ";</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next k</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For j = 1 To i</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print "*";</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next j</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next i</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For i = 1 To 3</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For k = 1 To 1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print " ";</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next k</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For j = 1 To 3</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print "*";</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next j</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next i</span></font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "> <hr size="2" width="100%" align="left"> </span></font></div><font size="2"> </font><p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>*</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp; </span>***</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">*****</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp; </span>***<span>&nbsp;&nbsp; </span>a</span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">به جای<span>&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12pt; " lang="FA"><span>&nbsp;</span></span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">از این دنباله در برنامه اختیاری</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp; </span>***</span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12pt; " lang="FA"><span>&nbsp;</span></span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Private Sub Command1_Click()</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For i = 1 To 6 Step 2</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp;</span>For j = 1 To i</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp; </span>For k = (i * j) To 3</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp; </span>Print " ";</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp; </span>Next k</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp;</span>Print "*";</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp;</span>Next j</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next i</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim a As Integer</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">a = Val(Text1.Text)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For i = 1 To a</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp;</span>For j = 1 To 1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp; </span>Print " *** ";</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "><span>&nbsp;</span>Next j</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next i</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">End Sub</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "> <hr size="2" width="100%" align="left"> </span></font></div><font size="2"> </font><p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">2 3</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">4 5 6</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">7 8 9 10</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">11 12 13 14 15</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">a = 1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">b = 1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">For i = 1 To 15</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print i;</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">If ((a - i) Mod b = 0) Then</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">b = b + 1</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Print</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">a = i</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">End If</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Next i</span></font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; "> <hr size="2" width="100%" align="left"> </span></font></div><font size="2"> </font><p style="text-align: left;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; "><span>&nbsp;</span><span lang="FA">تغییر ابعاد و عنوان فرم</span></span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Private Sub Command1_Click()</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim a As Integer</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Dim b As Integer</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">a = Val(Text1.Text)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">b = Val(Text2.Text)</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Form1.Height = a</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Form1.Width = b</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">Form1.Caption = Text3.Text</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">End Sub</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; ">&nbsp;</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></font></p> </div>